Stichting Atlant
De Toermalijn maakt deel uit van de Stichting Atlant, schoolbestuur voor katholiek, interconfessioneel en christelijk basisonderwijs.
De Stichting heeft tot doel de bevordering van katholiek, interconfessioneel en christelijk onderwijs in de Gemeente Velsen. De identiteit van de scholen wordt vormgegeven door de manier waarop leerkrachten en kinderen met elkaar omgaan. In het onderwijs worden menselijke waarden en normen besproken en leren kinderen daarmee om te gaan. De scholen stemmen het onderwijs af op de behoefte in hun verzorgingsgebied. Waar mogelijk wordt samengewerkt en profiteren leerkrachten van de deskundigheid van elkaar.
De scholen worden bestuurd door een College van Bestuur welke op haar beurt verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Het bestuur wordt ondersteund door stafmedewerkers en administratief medewerkers. Elke school heeft haar eigen directie. Ook zijn aan elke school een ouderraad (OR) en een medezeggenschapsraad (MR) verbonden.
 
De schooloverstijgende belangen worden behartigd door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad volgt kritisch alle bovenschoolse zaken en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Elders in deze gids leest u meer over deze organen.
Elke school van onze stichting heeft zijn eigen identiteit en ontwikkelt die verder. Het team van leerkrachten, de medezeggenschapsraad en de ouderraad bepalen samen het bijzondere karakter van hun school.
 
Adres:
Bestuurskantoor Stichting Atlant
Postbus 393
1970 AJ  IJmuiden
telefoon: 0255 – 548850

Website Atlant