Ons onderwijs


De Toermalijn staat voor goed en gestructureerd onderwijs. Wij besteden veel aandacht aan de basisvakken taal en rekenen. Deze basis is namelijk nodig om vervolgens ook met andere vakken aan de slag te gaan.
Om de vorderingen van de leerlingen te kunnen volgen nemen wij zowel methode gebonden toetsen als Cito LVS toetsen af. Wij kijken niet alleen naar het behaalde resultaat, maar kijken vooral naar de ontwikkeling die een leerling doormaakt. Daarnaast vormen de dagelijkse observaties een belangrijk onderdeel van het in kaart brengen van onze leerlingen.

Het kind centraal
De Toermalijn is een school waar kinderen kunnen rekenen op een veilige en gezellige omgeving, waarbij er veel aandacht is voor het kind. ​
Het onderwijs op De Toermalijn is zodanig ingericht dat wij de talenten van de leerlingen benutten, waardoor wij ze voorbereiden om zelfstandig en met vertrouwen te kunnen functioneren in een veranderende maatschappij. ​
De leerlingen durven, op hun eigen niveau, zichzelf te zijn waarbij ze vol zelfvertrouwen bewuste keuzes maken. De leerlingen hebben oog voor elkaar en de omgeving. De natuurlijke nieuwsgierigheid van de kinderen wordt door een sprankelende leeromgeving geprikkeld. Op de Toermalijn is een warme samenwerking tussen leerlingen, ouders en leerkrachten waardoor iedereen tot maximale bloei komt.
 
Wij werken vanuit onze vier kernwaarden: ​
Ontwikkeling, Vertrouwen, Plezier en Verwondering.


Ontwikkeling: ​
Op de Toermalijn zien wij kansen van leerlingen en willen wij ze mede-eigenaar maken van hun leerproces.  ​Leerlingen ontwikkelen kennis en vaardigheden op een manier passend bij hun niveau. ​
  • Kennis: taal, rekenen, wereldoriëntatie​
  • Vaardigheden: onderzoeken, samenwerken, zelfregulatie, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, creatief denken, sociale vaardigheden, ICT vaardigheden, communiceren, presenteren​
 
Vertrouwen: ​

Door samenwerking met leerlingen, ouders en leerkrachten willen wij bereiken dat iedereen zich veilig voelt bij ons op school.  Er is aandacht voor zowel de groep als voor individuele leerlingen, waardoor het  vertrouwen bij leerlingen in zichzelf en in anderen groeit.  ​​
  • Persoonsvorming: Sociale vaardigheden, vertrouwen in jezelf en de ander, executieve functies, autonomie, veiligheid, zelfontplooiing, verantwoordelijkheidsgevoel   

 


Plezier en verwondering:
We hebben een enthousiast team waarin muzikaliteit, creativiteit en sportiviteit wordt gedeeld met de kinderen. ​
Door diversiteit in ons aanbod zorgen wij ervoor dat de leerlingen met plezier samenwerken en gemotiveerd zijn.  ​
Wij willen dat het onderwijs op de Toermalijn zorgt voor inspiratie, zodat leerlingen zich kunnen verwonderen over zichzelf en de wereld om hen heen.  ​
Nieuwsgierigheid is de basis van ons onderwijs waardoor leerlingen tot bloei komen. ​

Vanuit deze kernwaarden werken wij aan onze vier pijlers:  Techniek, Creatief, Muziek en Bewegen


De Toermalijn is VierKeerWijzer school!
Sinds enkele jaren geven wij les volgens de methodiek van VierKeerWijzer. Dit doen wij bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Door deze manier van werken betrek je leerlingen meer bij het onderwijs, je gunt ze een grotere bij de inhoud van het onderwijs en je stimuleert een onderzoekende houding.

VierKeerWijzer is gebaseerd op de intelligentietheorie van Gardner die ervan uitgaat dat leerlingen op verschillende manieren kennis vergaren en daar voorkeuren bij hebben, zonder altijd op eenzelfde wijze te moeten werken.

Om aan deze verschillende intelligenties toe te komen worden bij ieder nieuw thema minstens acht opdrachten aangeboden waar in ieder geval alle acht intelligenties in verweven zijn. De leerlingen mogen zelf kiezen op welke wijze zij het thema willen aanpakken.

Bij ieder thema wordt de leerlingen gevraagd wat zij al van het thema weten en wat zij er nog over willen leren. Op deze manier  formuleren de leerlingen hun eigen onderzoeksvragen. Aan het eind van een thema reflecteren de leerlingen op wat zij met elkaar geleerd hebben. De leerlingen presenteren hun bevindingen aan hun medeleerlingen en soms ook aan leerlingen van andere groepen. Ouders worden tijdens een thema op verschillende manieren betrokken.